Latest News

Home / About Us / News / Latest News / તા. ૧૪/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ લેવામાં આવેલ સિનિયર ક્લાર્ક, (વર્ગ-૩) જાહેરાત ક્રમાંક - ૨૦૧૭-૧૮/૬ અનુસાર નીપરીક્ષા ની ફાઇનલ આન્સર કી

તા. ૧૪/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ લેવામાં આવેલ સિનિયર ક્લાર્ક, (વર્ગ-૩) જાહેરાત ક્રમાંક - ૨૦૧૭-૧૮/૬ અનુસાર નીપરીક્ષા ની ફાઇનલ આન્સર કી