Latest News

Home / About Us / News / Latest News / તા.૧૩.૦૭.૨૦૧૯ ના રોજ લેવામાં આવેલ વૈજ્ઞાનિક અધિકારી(વર્ગ-૨) જાહેરાત ક્રમાંક ૨૦૧૭-૧૮-૧ અને જુનીયર અધિકારી(વર્ગ-૨) જાહેરાત ક્રમાંક ૨૦૧૭-૧૮-૩ અનુસાર પરીક્ષા ની ફાઇનલ આન્સર કી

તા.૧૩.૦૭.૨૦૧૯ ના રોજ લેવામાં આવેલ વૈજ્ઞાનિક અધિકારી(વર્ગ-૨) જાહેરાત ક્રમાંક ૨૦૧૭-૧૮-૧ અને જુનીયર અધિકારી(વર્ગ-૨) જાહેરાત ક્રમાંક ૨૦૧૭-૧૮-૩ અનુસાર પરીક્ષા ની ફાઇનલ આન્સર કી